Statistikk og tilbakemeldinger fra pasienter

Statistikk fra årene 2022 og 2023

 • Hvordan er alders- og kjønnsfordeling blant pasienter som var inne til opphold i 2023?
 • I hvilken grad vil pasienter anbefale ViGØR til familie og venner?
 • Hvilket utbytte ga et rehabiliteringsopphold ved ViGØR?

Bla deg gjennom bildene for å se dataene.

 

Rehabiliteringsteknologi

Lokomat og Andago

Lokomat

Siden 2002 har ViGØR hatt tilbud om vektavlastet intensiv gangtrening for personer med nevrologiske utfall. Siden 2017 har ViGØR hatt Lokomat, en gangtreningsrobot som gir mulighet for robotassistert, vektavlastet gangtrening på tredemølle.

Pr i dag er ViGØR eneste institusjon i landet som har tatt i bruk denne teknologien.

Gangtrening i Lokomat tilpasses den enkelte pasient. Avlastningssystemet gir avlastning fra egen kroppsvekt slik at pasienten får tatt vekt på beina uten å falle sammen. Under gange vil robotarmene (ortosene) hjelpe til med gangbevegelsen. Graden av hjelp tilpasses slik at pasienten får brukt egenaktivitet i form av muskelkraft og koordinasjon, men samtidig oppnå framdrift på tredemøllen uten å snuble. I en typisk treningsøkt skapes utfordringer for pasienten gjennom å endre både avlastning, grad av hjelp, ganghastighet, tid og antall meter gått. Lokomaten har også flere ulike spill og programmer der pasienten får tilbakemelding på sine prestasjoner i sann tid. Tilbakemeldingene på pasientens prestasjoner vises på en skjerm, både grafisk og numerisk. Eller som poengscore i et spill. Lokomat har også mulighet for objektiv testing av spastisitet og muskelkraft, noe vi benytter som verktøy for å kartlegge funksjonsnivå før/etter et treningsopphold.

Målgruppen er pasienter med nevrologiske sykdommer og manglende eller nedsatt gang- og/eller ståfunksjon. Dette gjelder personer med hjerneslag med hemiplegi, inkomplette ryggmargsskader, cerebral parese (CP) og eventuelt progredierende nevrologisk sykdom i stabil fase, hvor målet er å gjenopprette/bedre gang- og stå-funksjon, bedring av motorikk, balanse, styrke og koordinasjon.

Les mer om vårt tilbud intensiv gangtrening her.

Andago

Andago er et vektavlastningssystem for gange over gulv. Pasienten må kunne flytte beina for egen maskin, men får avlastning av kroppsvekt. Andago følger pasientens bevegelser, slik at den gående kan bevege seg fritt over gulvet.

Avlastningen gis via en påkledd vest festet til et oppheng, og tilpasses den enkelte slik at pasienten oppnår oppreist gange uten andre hjelpemidler. Opphenget har også begrensning på vertikal bevegelse slik at det er umulig å falle, selv om en mister balansen eller snubler. Denne tryggheten gjør Andago til et foretrukket hjelpemiddel for blant annet balansetrening, trening av styrke i beina (f.eks. knebøy) og andre treningsformer i oppreist posisjon. Det  muliggjør også mer intensiv trening, både i tid og antall steg, enn for eksempel trening i gangbane, med krykker eller prekestol.

Målgruppen er pasienter som har behov for å trene evne til vektbæring og funksjonelle bevegelser i oppreist posisjon – for eksempel å stå, gå, snu seg, holde balansen, reise/sette seg.

Gjennomførte prosjekter

Gjennomførte prosjekter ved ViGØR

ATLET studien

Et doktorgradsprosjekt som var støttet av Stiftelsen DAM (tidligere Helse og Rehabilitering – EXTRA stiftelsen), Helse Nord og  to pasientorganisasjoner, Personskadeforbundet (LTN). Dette var en randomisert intervensjonsstudie for å evaluere effekten av to typer intensiv avlastet gangtrening (manuell guiding eller robot) hos personer med inkomplett ryggmargsskade.

Studien var et samarbeidsprosjekt mellom ViGØR, Sunnaas Sykehus, Norges Idrettshøyskole, Univ. i Oslo og UiT Norges Arktiske Universitet. Datainnsamling ble ferdig i 2018 i sin helhet. Resultatene har blitt publisert i vitenskapelige tidsskrifter.

Huntington

ViGØR evaluerte effekten av et intensivt rehabiliteringsprogram hos pasienter med Huntingtons sykdom i et samarbeidsprosjekt mellom ViGØR, Viksersund Bad, Senter for sjeldne diagnoser v/OUS og Universitetet i Oslo. Prosjektet var finansiert av Helsedirektoratet og støttet av Landsforeningen for Huntingtons sykdom. Det ble publisert flere artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrift.

Utdanningsinstitusjon

ViGØR tar i mot studenter i praksis fra flere studieretninger

ViGØR samarbeider med blant andre Universitetet i Tromsø og tar imot studenter fra fysioterapi-, ergoterapi-, psykologi-, logopedi- og
hjelpepleierutdanning.

Vi har 2 turnusplasser for fysioterapeut.

ViGØR er godkjent utdanningsinstitusjon for spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering (lege i spesialisering).

Åpenhetsloven

Anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

Spesialisthelsetjenesten, som ViGØR er en del av, forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet, og har en forpliktelse overfor samfunnet i å forvalte disse ressursene på en bærekraftig måte. Samfunnsansvaret handler om hvordan spesialisthelsetjenesten løser sitt samfunnsoppdrag i samspill med andre og hvordan vår virksomhet påvirker mennesker, miljø og samfunn.

Loven forplikter ViGØR Rehabiliteringssykehus og konsernet til å utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer, samt en informasjonsplikt. Plikten til å gi informasjon innebærer at ViGØR Rehabiliteringssykehus på forespørsel skal kunne oppgi blant annet hvilke tiltak som er iverksatt for å trygge tilfredsstillende arbeidsforhold hos egne ansatte, innleide og i leverandørkjeden.

Tilgang til informasjon

Ved forespørsel om informasjon, skal ViGØR Rehabiliteringssykehus gi informasjon innen rimelig tid, og senest innen 3 uker etter at informasjonskravet er mottatt. Kontaktinformasjon finner du her.

CARF

ViGØR er CARF akkreditert

CARF (Comission on Accreditation of Rehabilitation Facilities) er en internasjonal uavhengig ideel organisasjon som akkrediterer diverse helsetjenester, deriblant medisinsk rehabilitering.

ViGØR har vært CARF akkreditert siden 2011. Vi er akkreditert på områdene:

 • Generell rehabilitering for barn og voksne
 • Slagrehabilitering
 • Kreftrehabilitering
 • Smerterehabilitering

Hva vil det si å være CARF-akkreditert?

En organisasjon som har oppnådd 3 års akkreditering har latt seg evaluere av en ekstern instans og har demonstrert dette til et internasjonalt evalueringsteam som besøker oss og observerer oss i 3 dager. De evaluerer om våre rehabiliteringstjenester oppfyller internasjonale kvalitetsstandarder. Kravene omfatter både organisatoriske og strukturelle krav, i tillegg til innhold og kvalitet på rehabiliteringstilbudene som gis. Kvalitetsstempelet fra CARF er en bekreftelse på at ViGØR oppfyller internasjonale krav til god medisinsk rehabilitering.

Miljøfyrtårn

ViGØR er sertifisert Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

ViGØR ble første gang sertifisert som Miljøfyrtårn i 2018. I 2023 ble vi resertifisert for tre nye år. Dette innebærer at virksomhetens miljøstandard og rutiner er funnet å være i overensstemmelse med kriteriene. Vi kan dermed dokumentere at strenge kriterier innen teamaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstilt.

Som Miljøfyrtårn tar ViGØR aktivt miljøansvar og bidrar til grønn omstilling og redusert miljøbelastning.

Brukerutvalg

ViGØR har eget brukerutvalg

Brukerutvalget skal bidra til at brukerne og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt. De skal bidra til at brukere er aktivt med i planlegging, gjennomføring og evaluering.

Mandatet deres sier videre at brukerutvalget skal:

 • Kjenne til resultater av brukererfaringsundersøkelser som brukes i forbedringsarbeid.
 • Rapportere relevante saker behandlet i utvalgsmøtene til sin organisasjon.
 • Bidra til god medvirkning fra pasienter, deres pårørende og deres organisasjoner.
 • Ta initiativ til å fremme saker av betydning for brukergrupper og pårørende.
 • Ikke være et saksbehandlingsorgan for enkeltsaker. Enkeltsaker kan tas opp i utvalget, men skal løses ved ViGØR.

Brukerutvalget består per dags dato av følgende brukerorganisasjoner:

 • CP foreningen
 • Kreftforeningen, Troms
 • Revmatikerforbundet, Troms fylkeslag
 • Parkinsonforbundet, Tromsø & omegn
 • MS forbundet (regionalt)

I tillegg er ViGØR representert, og fungerer som sekretæriat.

Fagutvikling

ViGØR har legespesialister innen områdene fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR),
revmatologi, nevrologi, pediatri, kardiologi og indremedisin.

ViGØR har intern undervisning/opplæring gjennom ukentlig internundervisning samt andre faglige møter, intern og ekstern kursing, samt bruk av faglige konsulenter.

Ansatte oppmuntres til og har presentert foredrag på flere konferanser både nasjonalt og internasjonalt. Vi oppmuntrer ansatte til videreutdanning og har sponset flere fagpersoner for videreutdanning innen ARR, mastergrad i folkehelse, mastergrad i rehabilitering, mastergrad i
administrasjon og ledelse, mastergrad i nevrologisk fysioterapi, mastergrad i helsefaglig utviklingsarbeid, livsstyrketrening, praktisk pedagogisk utdanning, videreutdanning innen atferds- og nevrovitenskap (logoped) samt kunstterapi.

Ledige stillinger

Ønsker du å jobbe med dyktige og engasjerte kolleger?

Se alle våre ledige stillinger.

Ledige stillinger