Personvern

ViGØRs personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvordan personopplysninger behandles hos ViGØR Rehabiliteringssykehus.

Siste oppdatering: 1.august 2023.

Formålet ved behandling av personopplysninger

Hovedoppgaven til ViGØR er å utføre lovpålagt rehabilitering innen spesialisthelsetjenesten. Dette gjør det nødvendig å behandle personalopplysninger om pasienter, pårørende, fastleger og andre helseinstitusjoner som har en relevant tilknytning til og informasjon om pasienten.

Disse personopplysninger kan være medisinsk informasjon, navn, telefonnummer, adresser og andre opplysninger som knytter seg til pasienten sitt behov for rehabilitering og helsehjelp.

Sikkerhet

ViGØR har dokumentert teknisk og organisatoriske tiltak som sikrer at personopplysningene behandles på en måte som sikrer konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.

Helsepersonell er underlagt etiske retningslinjer og streng lovbestemt taushetsplikt. Absolutt alle ansatte ved ViGØR, uansett hva de jobber med, har underskrevet taushetserklæring.

Alle personopplysninger lagres innenfor EU/EØS og samsvarer med Personopplysningsloven.

Behandlingsgrunnlag

Behandlingsgrunnlaget for de pasientrelaterte personopplysningene er å gi lovpålagte helsetjenester, og samsvarer dermed med GDPR artikkel 9.2 bokstav a (eksplisitt samtykke) og bokstav h (helseprofesjoner). Journalføring er lovpålagt ved helsepersonelloven § 39 samt forskrift om pasientjournal § 4 som pålegger helsepersonell en dokumentasjonsplikt.

Behandlingsgrunnlaget for de andre personopplysninger som er nevnt i dette dokumentet er GDPR artikkel 6 nr. 1.

Mottakere av personopplysningene

ViGØR utleverer kun personopplysninger hvor vi er lovpålagt å gjøre det. Som ledd i gjennomføringen av helsetjenester er ViGØR pliktig til å utlevere opplysninger i gitte tilfeller. Dette kan være til pasienten, pårørende eller foresatte, men også til fastlege, helseinstitusjoner eller offentlige organer som har lovhjemmel til å kreve opplysningene.

Den registrertes rettigheter

Ved å henvende seg til ViGØR har den registrerte rett til å kreve

* innsyn i,

* korrigering av og/eller

* sletting av personopplysninger som gjelder seg selv.

Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Pasientjournal

Rett til innsyn i pasientjournal reguleres av pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1.
Redigering, retting og sletting av pasientjournal reguleres av helsepersonelloven § 42, § 43 og § 44.

Klage eller spørsmål

Har du spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger kan du kontakte behandlingsansvarlig som er ViGØR:

ViGØR Rehabiliteringssykehus

Telefon: 77 66 88 00. E-post: firmapost@vigor.no
Adresse: Conrad Holmboes veg 95, 9011 Tromsø

Registrering av pasientopplysninger

ViGØR benytter nettløsningen Checkware for å foreta pasientkartlegging før, under og etter rehabilitering. Vi bruker også tradisjonell spørreskjema på papir, for å innhente opplysninger og kartlegging som brukes i forbindelse med rehabiliteringen.

En pasientjournal inneholder personopplysninger, samt medisinsk informasjon om deg som pasient. Dette er sensitiv informasjon som ViGØR oppbevare på en sikker måte.

Det er kun personell som skal behandle deg som pasient som har tilgang til journalen din. Hvem som har hatt adgang til journalen din loggføres fortløpende.

Registrering ved nettsidebruk

Nettsiden som nevnes i denne personvernerklæringen omhandler domenet https://vigor.no/. Eksterne sider som nettsiden peker til er ikke ViGØR ansvarlig for.

Nettsidebrukere har rett til å reservere seg mot lagring av data og mulighet for sletting av data som vi allerede har lagret. Når vi foretar endringer av nettsiden (policyen) som har betydning for deg skal vi informere deg om endringen og dato for endringen.

Nettsideservere og krypterte kommunikasjon

ViGØR lagrer all data og informasjon på servere som befinner seg innenfor EU/EØS. Nettsiden bruker SSL som er en protokoll som støtter kryptert kommunikasjon, hvor formålet er å sikre kommunikasjon mot avlytting eller uautorisert endring av data som overføres.

Søking på nettsiden

Dersom du bruker søkefunksjonen lagres ingen opplysninger. Når du lukker nettleseren tømmes søkeinformasjonen.

Kontaktskjema

Nettsiden har et kontaktskjema hvor nettsidebrukerne kan sende en henvendelse til oss. Meldingen overføres sikkert til serveren til nettsiden, men sendes videre til ViGØR som e-post. Informasjonen på serveren slettes automatisk innen ett år. Mer informasjon om E-post.

Analyse av nettsidebruken

Nettsiden bruker Google Analytics til å utforme statistikk slik at vi kan forbedre og videreutvikle innholdet på nettsiden. Personopplysninger blir avidentifisert og er i aggregert form, og kan ikke spores tilbake til den enkelte nettsidebruker, og fremstår kun på gruppenivå.

Facebook og annonser

For å kunne vise deg mest mulig relevante annonser tilbyr Facebook annonsering rettet mot brukere av ett nettsted. Facebook som er en tredjepart kan bruke informasjonskapsler og lignende teknologier for å samle inn eller motta informasjon fra nettstedet, og bruke denne informasjonen til å tilby statistikk og målrettede annonser. Mer om Facebook og GDPR.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Her kan du lese generelt hvordan du administrerer informasjonskapsler (hos nettvett.no)

Løsningen vi benytter for besøksstatistikk er basert på Universal Analytics og informasjonen lagres ikke hos Google Analytics eller på nettside-serveren(e), men i nettleseren som du benytter deg av. Oversikt over hvilke informasjonskapsler som benyttes:

Hva registrerer vi når du kontakter oss eller besøker våre lokaler?

Telefon

Når du ringer oss, vil ditt telefonnummer bli lagret sammen med opplysninger om når du ringte og hvor lenge samtalen varte i vår telefonsentral. Ansatte har en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Denne loggen er nødvendig for administrasjon og drift av systemet. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat som journalføres etter samtalen. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

E-post

E-post er ingen egnet kommunikasjonsform for utveksling av sensitive personopplysninger eller annen beskyttelsesverdig informasjon, da man ikke kan garantere for sikkerheten mellom avsender og mottaker. Derfor skal ingen sensitiv opplysninger som medisinsk informasjon sendes ved bruk av e-post. Vi ber deg å ta hensyn til dette, og sende slike opplysninger pr brev eller kontakte oss på telefon. Vi skanner all inngående e-post for virus og skadevare for å beskytte våre systemer.

Kameraovervåking

ViGØR sine lokaler er delvis overvåket med kamera. Opptakene oppbevares i opptil en uke. Ansatte i resepsjonen og ved døgnrehabiliteringsavdelingen har tilgang til hva kameraene tar opp på dedikerte skjermer. Kameraovervåkingen skjer kun innenfor ViGØRs lokaler. Grunnen til at vi benytter kamera er for å sikre pasienter, besøkende og ansatte i ViGØRs lokaler ved eventuelle uhell, skade eller lignende.

Registrering om man er jobbsøker

Dersom du søker jobb hos ViGØR, trenger vi å behandle opplysninger om deg for å vurdere din søknad. Når ansettelsen er gjort så makuleres alle opplysningene vedrørende de søkere som ikke ble ansatt. Åpne søknader oppbevares derimot i ett år før de makuleres.

Oppbevaringstid

ViGØR vil lagre personopplysningene så lenge det er nødvendig for formålet med behandlingen.

Pasientjournal: Lagres i opptil 10 år etter pasientens død. Deretter er ViGØR lovpålagt å avleveres pasientjournalen til Norsk Helsearkiv.

Nettsiden: Lagres mellom ett minutt og to år, avhengig om det er informasjonskapsler (ett minutt til to år) eller kontaktskjema (innen ett år).

E-post: Lagres så lenge den aktuelle e-posten er gjenstand for en pågående sak.

Kameraovervåkning: opptil en uke.

Jobbsøkere: Når ansettelsen er gjort så makuleres alle opplysningene vedrørende de søkere som ikke ble ansatt. Åpne søknader oppbevares derimot i ett år før de makuleres.

ViGØR vil ikke lagre personopplysningene ut over dette, med mindre det eksisterer annen rettslig grunnlag for fortsatt behandling.

Kilder og mer informasjon