Yrkesgrupper

ViGØR er tverrfaglig sammensatt med et bredt spekter av helsefaglige profesjoner. Her kan du lese mer om våre faggrupper og hvordan de jobber.

ViGØR har til sammen 4 fulltids ansatte leger tilknyttet Medisinsk Avdeling, inkludert to overleger hvor en av disse er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR). FMR er en medisinsk spesialitet som innebærer rehabilitering av pasienter med funksjonstap av ulike årsaker/sykdommer. ViGØR har også tilknyttet spesialister innen andre medisinske fagområder ved behov og i forbindelse med enkelte gruppeinntak. Dette gjelder kardiologi (hjerte), onkologi (kreft), pediatri (barn), reumatologi og nevrologi.

Alle pasienter på opphold ved ViGØR blir vurdert av lege. Legene bidrar dessuten ved daglig visitt i samarbeid med pleiepersonalet. De har også undervisning for pasienter om ulike tema.

Overlegene har det medisinske ansvaret for rehabiliteringstilbudene på huset, og er sterkt delaktig i de ulike gruppetilbudene.

Alle pasienter som henvises til rehabilitering skal i utgangspunktet være ferdig utredet. Derfor driver ViGØR vanligvis ikke med utredning og diagnostisering i løpet av oppholdet.

En fysioterapeut arbeider med å forebygge og behandle skader og sykdommer i muskel- skjelettsystemet, samt opprettholde og bedre funksjonsevne.

ViGØR har 12 fysioterapeuter tilhørende Fysikalsk Avdeling og to av disse er nyutdannede fysioterapeuter i turnustjeneste. ViGØR samarbeider med UiT og har derfor fysioterapistudenter i praksis fordelt på flere perioder gjennom året. Flere av de fast ansatte terapeutene har videreutdanning og spesialkompetanse innenfor flere ulike fagfelt: nevrologi, psykomotorisk fysioterapi, lymfødem, kreft, geriatri og ortopedi.

På ViGØR jobber fysioterapeutene tett med pasientene i opptrening og behandling. Pasientene møter fysioterapeut daglig, og han/hun får dermed en naturlig rolle som pasientens kontaktperson under oppholdet. Fysioterapeuten er ansvarlig for hver enkelt pasients individuelt tilpassede treningsprogram. I tillegg bidrar fysioterapeuter med gruppetrening, undervisninger og som koordinator for flere av gruppetilbudene på ViGØR.

 

Logopeder utreder og jobber med mennesker som har ulike former for kommunikasjonsvansker. Det kan dreie seg om stemme-, språk- og/eller talevansker, samt vansker med svelgfunksjon.

ViGØR har 2 logopeder tilhørende Fysikalsk Avdeling og vi har i perioder logopedstudenter i praksis.

Hos oss jobber logopedene tett sammen med pasienten i kartlegging og opptrening av vansker relatert til kommunikasjon (språk, tale, stemme) og svelgfunksjon. Logopedene er ansvarlige for spesifikke gruppetilbud som intensiv språktrening (CIST/ILAT) og LSVT LOUD for Parkinson. De har en sentral rolle i det tverrfaglige samarbeidet rundt nevrologiske tilstander som  blant annet hjerneslag, MS og Parkinson. I tillegg bidrar de med undervisning for pasienter.

En psykolog er en person med helsefaglig utdanning i psykologi. Majoriteten av psykologene arbeider innenfor den offentlige helsesektoren med ulike oppgaver innen klinisk psykologi.

ViGØR har ansatt én psykolog tilknyttet Medisinsk Avdeling. Det er også engasjert en nevropsykolog som primært jobber med kartlegging og utredning av kognitive utfordringer.

På ViGØR jobber psykologen med rådgivning og støtte gjennom individuelle konsultasjoner med pasienter som har behov for dette. I tillegg bidrar psykologen i samtalegrupper med ulike tema, samt med undervisninger.

Sosionom er en yrkestittel for sosialarbeidere med utdanning i sosialt arbeid. De fleste sosionomer arbeider i offentlige og private omsorg- og sosiale tjenester.

ViGØR har ansatt én sosionom med økonomisk og administrativ utdanning i bunnen, bachelorgrad i sosialt arbeid med fordypning i sykdom og sosialt arbeid. Mastergrad med fordypning i arbeid og helse. I tillegg allsidig arbeidserfaring blant annet som rådgiver på NAV. ViGØR har tidvis sosionomstudenter i praksis.

På ViGØR er sosionomen tilknyttet medisinsk avdeling og jobber i tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper på huset. Tilbyr støtte- og veiledningssamtaler til pasienter som har behov for det. Kartlegger psykososiale forhold. Gir informasjon om tjenester og ytelser, i henhold til trygde- og sosiallovgivningen. Jobber med pårørende, familie og nettverk. Har fellesundervisninger og undervisning for ulike pasientgrupper med ulike temaer. Et sosialfaglig blikk på helse og livskvalitet på flere fronter, også med prosesser som retter seg mot økt arbeidslivdeltakelse eller evne til å stå i arbeid. Løsningsorientert og veileder der det kan være tapte muligheter som hemmer helsemessig bedring. Det kan gis bistand ved søknader knyttet til helse, økonomi, bolig, arbeid og utdanning.

Sykepleiere jobber klinisk og administrativt på alle nivåer i helsetjenesten. Sykepleiere er ofte tillagt undervisningsoppgaver, og mange er også engasjert i forskning.

ViGØR har til sammen 11 sykepleiere tilhørende Medisinsk Avdeling. I tillegg jobber det helsefagarbeidere og assistenter ved avdelingen.

På ViGØR har Medisinsk Avdeling et heldøgns tjenestetilbud for mennesker med hjelpebehov. Her jobber sykepleiere, helsefagarbeidere, helsesekretærer og assistenter. Helsepersonell er tilstede gjennom hele døgnet hvor de assisterer og veileder i hverdagslige situasjoner som medisinering, av- og påkledning, ivaretakelse av personlig hygiene, forflytning, matinntak, deltakelse sosialt og i ulike aktiviteter.

Sentralt i ergoterapeutens arbeid er målrettet bruk av aktivitet som et middel til å fremme mestring, mening og helse. Målet er mestring av nødvendige og ønskede aktiviteter, opplevelse av et meningsfullt liv og deltakelse i samfunnet. Innsatsen tar sikte på å utvikle og gjenopprette funksjoner og ferdigheter, samt å tilpasse og tilrettelegge aktiviteter og omgivelser – for eksempel ved hjelp av tekniske hjelpemidler.

ViGØR har 2 ergoterapeuter tilhørende Fysikalsk Avdeling, og vi har i perioder ergoterapistudenter i praksis.

Ergoterapeutene jobber tett med pasientene i opptrening og behandling. De bidrar i kartlegging av fysisk og kognitiv funksjon, ved behov for tilrettelegginger i hjemmet og ved behov for tekniske hjelpemidler. De legger til rette for målrettet trening for å fremme dagligdagse aktiviteter og mestring av hverdagen. Ergoterapeutene bidrar med opptrening av håndfunksjon i gruppe og individuelt. I tillegg holder ergoterapeutene undervisning og gruppetrening, og fungerer som koordinator for flere av gruppetilbudene våre.

ViGØR har til sammen 3 treningsinstruktører tilhørende Fysikalsk Avdeling.

De har base i treningssalen ved Fysikalsk Avdeling og har ansvar for flere av gruppetreningene på huset, blant annet bassengtrening, sittende trening og avspenning. Instruktørene er tilgjengelige for praktisk veiledning og hjelp i forbindelse med trening på apparater i treningssalen, i tett samarbeid med behandlende fysioterapeut.

En klinisk ernæringsveileder/fysiolog arbeider i første rekke ved sykehus og andre helseinstitusjoner. Hovedoppgaven deres er kostrådgivning og ernæringsbehandling ved sykdom.

ViGØR har én ansatt ernæringsveileder tilknyttet Medisinsk Avdeling.

På ViGØR jobber ernæringsveilederen i tverrfaglig samarbeid med øvrig helsefagpersonell, i tillegg til kjøkkenet. Ernæringsveilederen tar individuelle konsultasjoner med pasienter som har behov for rådgivning angående kosthold, vektreduksjon, røykeslutt og spesielle problemstillinger knyttet til diagnose. I tillegg bidras det med undervisning om kosthold for pasientene både generelt og spesielt tilknyttet enkelte diagnosegrupper.

Helsesekretær er autoriserte yrkesutøvere som utfører sekretær- og fagoppgaver. Arbeidsoppgaver inkluderer laboratoriearbeid, journalskriving, pasientoppfølging, assistere leger og annet helsepersonell ved ulike prosedyrer/inngrep.

På ViGØR arbeider 2 helsesekretærer på laboratoriet tilknyttet Medisinsk Avdeling.

Pasienter som ankommer ViGØR tar blodprøver ankomstdagen eller dagen etter ankomst. Disse utføres ved laboratoriet. Helsesekretærene administrerer også legenes timeavtaler og hjelper til med føring av journal.

Ser du etter disse?

Rehabiliterings-tilbud

Se oversikt over alle våre tilbud.

Ofte stilte spørsmål

Har du spørsmål du trenger svar på? Se hva vi har svart på spørsmål som ofte stilles.